Cơ cấu tổ chức

Trần Thị Phương - Bí Thư CB

Nguyễn Thị Hà - P Bí Thư

 

Giới thiệu trường