Thông báo

Công văn Số: 6847/BTNMT-TCMT V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán

  • 05/12/2020

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6847/BTNMT-TCMT                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật                        Hà Nội, ngày tháng năm 2019

 và tuyên truyền, phổ biến công tác

bảo tồn đa dạng sinh học trong

dịp Tết Nguyên đán

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 - Cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát các hành vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học, thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành và địa phương tăng cường chỉ đạo việc triển khai các quy định pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng về bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt các hành vi săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, tận diệt các loài chim hoang dã; ngăn chặn các hoạt động phóng thích các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường (thường tăng cao trong các dịp lễ, tết), cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh truyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động và người dân nghiêm túc thực hiện các vấn đề sau:

- Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học;

- Không mua, bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng;

- Không săn bắn, bẫy, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt các loài chim hoang dã di cư;

 - Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại;

- Thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

2. Các cơ quan thực thi pháp luật như công an, kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, chợ chim hoang dã tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài nguy cấp, các loài hoang dã di cư.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắn, bẫy, bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã trong mùa di cư; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

 4. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã và không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:                                                  KT. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;                                                    THỨ TRƯỞNG

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);                       Võ Tuấn Nhân

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Lưu VT, TCMT. 300.