Thông báo

DANH MỤC THU HỘ NĂM HỌC 2020 - 2021

  • 05/12/2020
PHÒNG GDĐT NHA TRANG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN SAO BIỂN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
                                    Vĩnh Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2020 
DANH MỤC ĐỒ DÙNG LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
  NĂM HỌC 2020 - 2021
     
 
   
 
   
STT TÊN ĐỒ DÙNG ĐVT  Đơn giá   Số lượng   Thành tiền  Ghi chú
1 Giấy A0 Tờ      6,000 0.25             1,500  
2 Giấy A4 Tờ         150 150           22,500  
3 Giấy A3 Tờ         300 30             9,000  
4 Đất nặn  Hộp    13,500 1           13,500  
5 Sáp tô màu Hộp    13,500 2           27,000  
6 Bìa bao nhựa Cái      3,500 6           21,000  
7 Bìa nút Clear Cái      3,500 1             3,500  
8 Màu nước Thiên Long Ống      5,200 3           15,600  
9 Sổ bé ngoan Quyển      9,500 1             9,500  
10 Ký hiệu Bộ    10,000 1           10,000  
11 In và ép giấy khen Tờ      4,500 2             9,000  
12 Vở tạo hình Quyển    14,000 1           14,000  
13 Vở toán 1 Quyển      9,500 1             9,500  
14 Vở toán 2 Quyển    12,500 1           12,500  
15 Vở LQCC 1 Quyển    10,000 1           10,000  
16 Vở LQCC 2 Quyển    10,000 1           10,000  
17 Giấy màu/ đề can Tờ      2,000 3             6,000  
18 Keo dán Queen Ống      3,200 2             6,400  
19 Bút chì TL 2B có gôm Cây      4,000 2             8,000  
20 Kéo Đài Loan Cây      7,000 1             7,000  
21 Phấn trắng/ màu Hộp      4,500 1             4,500  
22 Bàn chải đánh răng Cái      8,500 2           17,000  
23 Kem đánh răng colgate Cái      6,500 2           13,000  
24 Khăn mặt dày Cái      6,000 2           12,000  
  Tổng cộng              272,000  
             
NGƯỜI ĐỀ XUẤT T.BAN  CMHS HIỆU TRƯỞNG
             
             
             
             
Nguyễn Thị Hà Nguyễn Đức Nghĩa        Trần Thị Phương